ค้นหา

 นักวิจัย : มาโนช เกรียงสุวรรณ
นักวิจัย : นายมาโนช เกรียงสุวรรณ

รหัสนักวิจัย : 47100064
สังกัดหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2544 :
  1. การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ปี 2546 :
  1. การมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th