ค้นหา

 นักวิจัย : เยาวลักษณ์ บรรจงปรุ
นักวิจัย : นางเยาวลักษณ์ บรรจงปรุ
Mrs. Yavalaksna Banoongproo
รหัสนักวิจัย : 37100042
สังกัดหน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จำนวนผลงานวิจัย : 8
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. รูปแบบการพัฒนาสุขภาพจิตเพื่อความพึงพอใจในการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว ในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะว้นออก
ปี 2531 :
  1. ความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนของนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน)
ปี 2537 :
  1. รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของผู้ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
ปี 2540 :
  1. รูปแบบการพัฒนาสุขภาพจิตเพื่อความพึงพอใจในการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว ในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะว้นออก
ปี 2541 :
  1. รูปแบบเพื่อป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ในสถานบริการทางเพศเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก
  2. รูปแบบเพื่อป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ในสถานบริการทางเพศเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก
  3. รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของผู้ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
ปี 2542 :
  1. ความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนของนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บางแสน)สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th