ค้นหา

 นักวิจัย : ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง
นักวิจัย : นางศรีปริญญา ธูปกระจ่าง
Mrs. Sriparinya Toopgrajank
รหัสนักวิจัย : 39100016
สังกัดหน่วยงาน : - -
จำนวนผลงานวิจัย : 11
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. ความต้องการด้านการนิเทศงานพัฒนาชุมชนในทัศนะของพัฒนากรและนักวิชาการพัฒนาชุมชน
 2. ความต้องการศึกษาด้านเทคนิคการสื่อสารของพัฒนากร
ปี 2539 :
 1. ทัศนคติของประชาชนในกระบวนการชุมชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ปี 2540 :
 1. ทัศนะและแบบแผนการตัดสินใจของเยาวสตรีชนบท ที่มีต่อการดำรงชีพในอนาคต
 2. ความต้องการด้านการนิเทศงานพัฒนาชุมชนในทัศนะของพัฒนากรและนักวิชาการพัฒนาชุมชน
 3. ความต้องการศึกษาด้านเทคนิคการสื่อสารของพัฒนากร
 4. ทัศนคติของประชาชนในกระบวนการชุมชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ปี 2542 :
 1. ทัศนะและแบบแผนการตัดสินใจของเยาวสตรีชนบท ที่มีต่อการดำรงชีพในอนาคต
ปี 2546 :
 1. ครอบครัว : ปัจจัยปกป้องหรือผลักดันปัญหายาเสพติดในวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพฯ
ปี 2549 :
 1. ครอบครัว : ปัจจัยปกป้องหรือผลักดันปัญหายาเสพติดในวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพฯ
ปี 2550 :
 1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินคดีพิเศษสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th