ค้นหา

 นักวิจัย : ปัญญา ธีระวิทยเลิศ
นักวิจัย : นายปัญญา ธีระวิทยเลิศ
Mr. Panya Theeravitthayalert
รหัสนักวิจัย : 38060238
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : E01618434@yahoo.com
จำนวนผลงานวิจัย : 69
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิธีการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 2. ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ศึกษาเปรียบเทียบเขตเมืองกับชนบทจังหวัดขอนแก่นและเชียงใหม่
 3. ความร่วมมือในโครงการพัฒนาชนบทตามแนวอุดมการณ์ แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ของประชาชนในภาคเหนือและ ภาคใต้ พ.ศ. 2529
 4. ความร่วมมือในโครงการพัฒนาชนบทตามแนวอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ของประชาชนในภาคเหนือ และภาคใต้ พ.ศ. 2529
 5. ปัจจัยทางสังคมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในระบบการศึกษา จังหวัดระยอง พ.ศ. 2535
 6. สภาพปัญหาและความต้องการของชาวชนบทในการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะหมู่บ้านเร่งรัดอันดับ 1 และ อันดับ 3 จังหวัดอยุธยาและสุโขทัย
 7. บทบาทของสื่อมวลชนกับการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณี การรับรู้ของประชาชนในชนบทในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเรื่องอาหารที่เป็นพิษ และ ยาที่เป็นอันตราย พ.ศ. 2528
 8. การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 9. เรื่องเทคนิคการสอนของครูสอนภาษาไทยดีเด่น : ครูสุวลักษณ์ สุวรรณหงส์
 10. การติดตามผลการใช้หลักสูตรครู 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 11. หลักการแนวทางการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 12. การพัฒนาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์จังหวัดชัยนาท
ปี 2532 :
 1. ศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ที่มีสมาชิกไปและไม่ไปทำงานต่างประเทศ จังหวัดขอนแก่นและลำปาง
ปี 2533 :
 1. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในและนอกนิคมสร้างตนเองจังหวัดอุดรธานีและอุตรดิตถ์
 2. บทบาทของสื่อมวลชนกับการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีการรับรู้ของประชาชนในชนบทในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเรื่องอาหารที่เป็นพิษและยาที่เป็นอันตราย พ.ศ. 2528
ปี 2534 :
 1. ความคิดเห็นของชาวชนบทที่มีต่อการขายที่ดิน : ศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดกาญจนบุรีและเชียงราย พ.ศ. 2534
 2. ความร่วมมือในโครงการพัฒนาชนบทตามแนวอุดมการณ์ แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ของประชาชนในภาคเหนือและ ภาคใต้ พ.ศ. 2529
 3. ความร่วมมือในโครงการพัฒนาชนบทตามแนวอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของประชาชนในภาคเหนือ และภาคใต้ พ.ศ. 2529
ปี 2535 :
 1. ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ศึกษาเปรียบเทียบเขตเมืองกับชนบทจังหวัดขอนแก่นและเชียงใหม่
 2. ศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ที่มีสมาชิกไปและไม่ไปทำงานต่างประเทศ จังหวัดขอนแก่นและลำปาง
 3. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในและนอกนิคมสร้างตนเองจังหวัดอุดรธานีและอุตรดิตถ์
 4. ความคิดเห็นของชาวชนบทที่มีต่อการขายที่ดิน : ศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดกาญจนบุรีและเชียงราย พ.ศ. 2534
 5. ปัจจัยทางสังคมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในระบบการศึกษาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2535
ปี 2536 :
 1. การรับรู้ข่าวสารการเกษตรของเกษตรกรในภาคเหนือ
 2. สภาพปัญหาและความต้องการของชาวชนบทในการพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะหมู่บ้านเร่งรัดอันดับ 1 และอันดับ 3 จังหวัดอยุธยาและสุโขทัย
ปี 2537 :
 1. บทบาทของครอบครัวในการป้องกันโรคเอดส์ ศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดเชียงราย
ปี 2538 :
 1. การใช้สมุนไพรเป็นยาของประชาชนจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ.2538
ปี 2539 :
 1. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี 2540 :
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมของเยาวชนไทย
 2. การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิธีการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 3. การใช้สมุนไพรเป็นยาของประชาชนจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ.2538
 4. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
 5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเยาวชนไทย
 6. บทบาทของครอบครัวในการป้องกันโรคเอดส์ ศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดเชียงราย
 7. การรับรู้ข่าวสารการเกษตรของเกษตรกรในภาคเหนือ
ปี 2541 :
 1. การสำรวจสภาพและความต้องการถังเก็บน้ำจากดินซีเมนต์ขององค์กรชุมชนในจังหวัดชุมพร
 2. การรับรู้ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจกับความเป็นอยู่ของข้าราชการ และลูกจ้างเอกชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ปี 2542 :
 1. การรับรู้ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจกับความเป็นอยู่ของข้าราชการ และลูกจ้างเอกชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
 2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเลย
 3. การสำรวจสภาพและความต้องการถังเก็บน้ำจากดินซีเมนต์ขององค์กรชุมชนใน จังหวัดชุมพร
 4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเลย
ปี 2543 :
 1. เรื่อง วิจัยและพัฒนาวิธีการจัดการมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ สำหรับเทศบาลตำบลอโยธยา
 2. บทบาทของชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ในบริเวณใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
 3. การประเมินผลการจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2543
 4. เรื่อง วิจัยและพัฒนาวิธีการจัดการมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ สำหรับเทศบาลตำบลอโยธยา
ปี 2544 :
 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากใบสับปะรดสำหรับตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
 2. การประเมินผลการจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2543
ปี 2545 :
 1. การคุ้มครองแรงงานไทย ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
 2. การนวดไทยในแหล่งท่องเที่ยวชายหาด : กรณีชายหาดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ปี 2545
ปี 2546 :
 1. การคุ้มครองแรงงานไทย ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
ปี 2547 :
 1. พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
 2. การสำรวจภูมิปัญญาไทยจังหวัดตาก : กรณีศึกษาในพื้นที่อำเภอสามเงา
ปี 2548 :
 1. การสำรวจภูมิปัญญาไทยจังหวัดตาก : กรณีศึกษาในพื้นที่อำเภอสามเงา
ปี 2549 :
 1. คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนบริเวณคลองลาดพร้าว
 2. การประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปี 2550 :
 1. พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
 2. เรื่องเทคนิคการสอนของครูสอนภาษาไทยดีเด่น : ครูสุวลักษณ์ สุวรรณหงส์
 3. การติดตามผลการใช้หลักสูตรครู 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 4. หลักการแนวทางการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปี 2551 :
 1. คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนบริเวณคลองลาดพร้าว
 2. การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 3. บทบาทของการสื่อสารกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
ปี 2552 :
 1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาวิธีการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักเรียนหลักสูตร 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปี 2553 :
 1. คู่มือการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมาตรฐาน
ปี 2554 :
 1. ฤทธิ์การยับยั้งเซลล์มะเร็งช่องปากของสารสกัดจากเปลือกนอกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา
ปี 2555 :
 1. การพัฒนาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ จ.ชัยนาท
 2. บทบาทของชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ในบริเวณใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากใบสับปะรดสำหรับตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
 4. การนวดไทยในแหล่งท่องเที่ยวชายหาด : กรณีชายหาดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ปี 2545สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th