ค้นหา

 นักวิจัย : มณี ตันติรุ่งกิจ
นักวิจัย : นางสาวมณี ตันติรุ่งกิจ
Miss Manee Tantirungkij
รหัสนักวิจัย : 38040971
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : rdimat@ku.ac.th
รางวัลที่ได้รับ : - รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น "Kawaguchi's Ward"
จำนวนผลงานวิจัย : 26
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การสร้างยีสต์สายพันธุ์ที่ทนกรดสำหรับการผลิตแอลกอฮอล์ โดยใช้โปรโตพลาสฟิวชั่นเทคนิค
 2. เทคนิคการเตรียมโปรโตพลาสต์ของ Osmotobrant Yeast
 3. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง Xylose Reductase Gene ของ Pichia Stipitis เพื่อการปรับปรุงสายพันธุ์ยีสต์
ปี 2532 :
 1. การผสมพันธุ์ยีสต์ทนเกลือเพื่อการหมักแอลกอฮอล์
 2. การสร้างยีสต์สายพันธุ์ที่ทนกรดสำหรับการผลิตแอลกอฮอล์ โดยใช้โปรโตพลาสฟิวชั่นเทคนิค
ปี 2533 :
 1. การผสมพันธุ์ยีสต์ทนเกลือเพื่อการหมักแอลกอฮอล์
ปี 2539 :
 1. เทคนิคการเตรียมโปรโตพลาสต์ของ Osmotobrant Yeast
ปี 2541 :
 1. เทคโนโลยีการผลิตไวรัสกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้ายด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์
ปี 2542 :
 1. เทคโนโลยีการผลิตไวรัสกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์
 2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง Xylose Reductase Gene ของ Pichia Stipitis เพื่อการปรับปรุงสายพันธุ์ยีสต์
ปี 2545 :
 1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเน่าระดับดินที่เกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum ด้วยการใช้เชื้อรา Trichoderma หลาย species ร่วมกัน
ปี 2546 :
 1. เทคโนโลยีการผลิตไวรัสกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้ายด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์
ปี 2548 :
 1. การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเน่าระดับดิน ที่เกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum ด้วยการใช้เชื้อรา Trichoderma หลาย species ร่วมกัน
ปี 2549 :
 1. การจำแนกยีสต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเทคนิคด้านอณูวิทยา
ปี 2550 :
 1. เทคนิคด้านชีวโมเลกุลเพื่อการศึกษาและวิจัยความหลากหลายของจุลินทรีย์
 2. การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการประยุกต์ใช้
 3. เทคนิคด้านชีวโมเลกุลเพื่อการศึกษาและวิจัยความหลากหลายของจุลินทรีย์
 4. เทคโนโลยีการผลิตไวรัสกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์
ปี 2551 :
 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการพัฒนางานวิจัยสู่ภาคการเกษตรในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย
ปี 2552 :
 1. การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลโดยยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
 2. การปรับปรุงพันธุกรรมของยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง Kluyveromyces marxianus DMKU3-1042 เพื่อการผลิตเอทานอลจากน้ำตาลไซโลส : การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลโดยยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
 3. เมตาจีโนมิคของจุลินทรีย์ดินเพื่อการประยุกต์ใช้ทางการเกษตรอุตสาหกรรมและการแพทย์
 4. การจำแนกยีสต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเทคนิคด้านอณูวิทยา
ปี 2553 :
 1. การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลโดยยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
 2. การปรับปรุงพันธุกรรมของยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง Kluyveromyces marxianus DMKU3-1042 เพื่อการผลิตเอทานอลจากน้ำตาลไซโลส : การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลโดยยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
 3. เทคนิคด้านชีวโมเลกุลเพื่อการศึกษาและวิจัยความหลากหลายของจุลินทรีย์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th