ค้นหา

 นักวิจัย : ปรีชา ดีสวัสดิ์
นักวิจัย : นายปรีชา ดีสวัสดิ์

รหัสนักวิจัย : 00009987
สังกัดหน่วยงาน : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กองบัญชาการกองทัพไทย
จำนวนผลงานวิจัย : 4
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. หมู่บ้านเป็นโครงสร้างพื้นฐานของความมั่นคงแห่งชาติ
  2. หมู่บ้านเป็นโครงการสร้างพื้นฐานของความมั่นคงแห่งชาติ
ปี 2534 :
  1. หมู่บ้านเป็นโครงสร้างพื้นฐานของความมั่นคงแห่งชาติ
ปี 2539 :
  1. หมู่บ้านเป็นโครงการสร้างพื้นฐานของความมั่นคงแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th