ค้นหา

 นักวิจัย : วิศาล บุปผเวส
นักวิจัย : นายวิศาล บุปผเวส
Mr. Wisarn Pupphavesa
รหัสนักวิจัย : 39090029
สังกัดหน่วยงาน : สำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จำนวนผลงานวิจัย : 27
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การประเมินผลโครงการสร้างงานในชนบท พ.ศ. 2531 (ภาคกลาง)
ปี 2531 :
 1. การประเมินผลโครงการสร้างงานในชนบท พ.ศ.2531 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2533 :
 1. การประเมินผลโครงการสร้างงานในชนบท พ.ศ. 2531 (ภาคกลาง)
 2. การประเมินผลโครงการสร้างงานในชนบท พ.ศ.2531 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2550 :
 1. การวิจัย " การปรับปรุงระบบงานศาลยุติธรรมศึกษากรณีระบบผู้พิพากษาอาวุโส"
 2. Pro-Poor Tourism in the GMS Region
 3. Thailand-China Early Harvest Program : Evaluating Economic and Social Effects
 4. โครงการศึกษารวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรเกี่ยวกับการลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าและสร้างความโดดเด่นเพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันด้านการเกษตรของประเทศไทย
 5. โครงการปรับปรุงระบบงานศาลยุติธรรม ศึกษากรณีระบบผู้พิพากษาอาวุโส
 6. Towards BIMSTEC-Japan Comprehensive Economic Cooperation: Thailand Perspectives
 7. โครงการศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางลดผลกระทบการแก้ไขป้องกันปัญหาและเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการเกษตรภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA)
 8. Agricultural Production and Trade within the Greater Mekong Sub-region
 9. Technical Assistance for Free Trade Agreements (FTAs) in Asia : The Way Ahead
 10. โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันด้านการเกษตรของประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศ
 11. Developing a Roadmap toward East Asian Economic Integration : The Perspective of Thailand
 12. โครงการวิจัยและพัฒนางานด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
ปี 2552 :
 1. Thailand-China Early Harvest Program : Evaluating Economic and Social Effects
 2. Survey of Statistics and Literatures on Agricultural Production and Capability of Thailand
 3. Improvement of Count of Justice Management : Case of Retirement Extension for Judges
 4. Ways and Means to Reduce and Remedy Adversed Effect of FTA and Increase Competitiveness of Thailand
 5. Agricultural Production and Trade within the Greater Mekong Sub-region
 6. Technical Assistance for Free Trade Agreements (FTAs) in Asia : The Way Ahead
 7. Developing the Competitive of Thailand
 8. Analyzing and Assessing Impacts of Universal Health Care Coverage : The 30 Baht Scheme
 9. Research and Development in Economic, Finance and Fiscal Policy Bangkok Metropolitan Administration
 10. ASEAN Economic Community : A Strategic Assessment
 11. Deepening East Asia Economic Integrationสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th