ค้นหา

 นักวิจัย : ประคิณ สุจฉายา
นักวิจัย : นางประคิณ สุจฉายา
Mrs. Prakin Suchaxaya
รหัสนักวิจัย : 48020422
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 10
 ผลงานวิจัย
ปี 2531 :
  1. การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจรูมาติค
ปี 2535 :
  1. การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจรูมาติค
ปี 2544 :
  1. การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ ของสถาบันการศึกษาพยาบาล ในประเทศไทย
ปี 2545 :
  1. การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์ ของสถาบันการศึกษาพยาบาล ในประเทศไทย
ปี 2547 :
  1. การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กแรกเกิด - 5 ปี และพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของเด็กภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี 2548 :
  1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์และป้องกันเอชไอวีในเด็กวัยรุ่น
  2. การพัฒนาศักยภาพวัยรุ่นตอนต้นเพื่อการส่งเสริมสุขภาพทางเพศ และอนามัยการเจริญพันธุ์ : การขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างเยาวชนและผู้ใหญ่
ปี 2549 :
  1. การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กแรกเกิด - 5 ปี และพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของเด็กภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี 2550 :
  1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์และป้องกันเอชไอวีในเด็กวัยรุ่น
  2. การพัฒนาศักยภาพวัยรุ่นตอนต้นเพื่อการส่งเสริมสุขภาพทางเพศ และอนามัยการเจริญพันธุ์ : การขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างเยาวชนและผู้ใหญ่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th