ค้นหา

 นักวิจัย : ชาญคณิต ก. สุริยะมณี
นักวิจัย : นายชาญคณิต ก. สุริยะมณี
Mr. Chankhanit K. Suriyamanee
รหัสนักวิจัย : 00003804
สังกัดหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
จำนวนผลงานวิจัย : 12
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของผู้บริหารระดับสูง ต่อปัญหาและนโยบายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการติดยาเสพติดซ้ำของวัยรุ่น
ปี 2526 :
 1. ข้อมูลเบื้องต้นบางประการเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาเขต ครั้งที่ 16 ณ จังหวัดภูเก็ต
ปี 2527 :
 1. ผลกระทบการเก็บตัวนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและผลกระทบของการให้นักกีฬาทีมชาติ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ณ จังหวัดพิษณุโลก
ปี 2529 :
 1. ปัจจัยที่มีผลต่อการติดยาเสพติดซ้ำของวัยรุ่น
ปี 2530 :
 1. ผลกระทบของการให้นักกีฬาทีมชาติร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ปี 2532 :
 1. ข้อมูลเบื้องต้นบางประการเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาเขต ครั้งที่ 16 ณ จังหวัดภูเก็ต
 2. ผลกระทบการเก็บตัวนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและผลกระทบของการให้นักกีฬาทีมชาติ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ณ จังหวัดพิษณุโลก
ปี 2533 :
 1. ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของผู้บริหารระดับสูง ต่อปัญหาและนโยบายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
 2. ผลกระทบของการให้นักกีฬาทีมชาติร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ปี 2534 :
 1. ปัจจัยที่มีผลต่อการติดยาเสพติดซ้ำของวัยรุ่น
ปี 2542 :
 1. ปัจจัยที่มีผลต่อการติดยาเสพติดซ้ำของวัยรุ่นสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th