ค้นหา

 นักวิจัย : นิภา ส. ตุมรสุนทร
นักวิจัย : นางนิภา ส. ตุมรสุนทร
Mrs. Nipa S.Tumornsoontorn
รหัสนักวิจัย : 37100029
สังกัดหน่วยงาน : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนผลงานวิจัย : 12
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. นโยบายสวัสดิการสังคมเพื่อรองรับผลการพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก
 2. การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัวคนงานก่อสร้าง ในเขตการพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก
ปี 2532 :
 1. นโยบายสวัสดิการสังคมเพื่อรองรับผลการพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก
ปี 2534 :
 1. การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับครอบครัวคนงานก่อสร้าง ในเขตการพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก
ปี 2536 :
 1. ศักยภาพของปัจจัยเกื้อหนุนทางสังคมที่มีต่อการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุ
 2. ทัศนะของนักสังคมสงเคราะห์ในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ในระดับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
 3. ศักยภาพของปัจจัยเกื้อหนุนทางสังคมที่มีต่อการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุ
ปี 2538 :
 1. รูปลักษณ์การจัดบริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุของสถานสงเคราะห์ภาครัฐบาลและเอกชนในอนาคต
ปี 2540 :
 1. ทัศนะของนักสังคมสงเคราะห์ในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ในระดับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
 2. รูปลักษณ์การจัดบริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุของสถานสงเคราะห์ภาครัฐบาลและเอกชนในอนาคต
ปี 2546 :
 1. ครอบครัว : ปัจจัยปกป้องหรือผลักดันปัญหายาเสพติดในวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพฯ
ปี 2549 :
 1. ครอบครัว : ปัจจัยปกป้องหรือผลักดันปัญหายาเสพติดในวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพฯสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th