ค้นหา

 นักวิจัย : โสภา ชบิลมันน์
นักวิจัย : นางโสภา ชบิลมันน์

รหัสนักวิจัย : 00026203
สังกัดหน่วยงาน : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย อื่นๆ
จำนวนผลงานวิจัย : 16
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การสำรวจความต้องการในการประกอบอาชีพ และหาแนวทางใน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ที่ประกอบอาชีพ ในท้องถนนหลวง ในเขตกรุงเทพมหานคร
 2. การศึกษาเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติและ พฤติกรรมของบุคคลทั่วไป ของบุคคลากรที่ทำงาน เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ของบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ ของผู้ป่วยโรคเอดส์และของครอบครัวผู้ป่วย.....
 3. ปัจจัยทางสังคมสำหรับเป็นข้อบ่งชี้ภาวะการเสพติดของชายไทยวัยทำงานในปัจจุบัน
 4. การศึกษารูปแบบของชุมชนที่พึงปรารถนาของผู้อาศัยในชุมชนแออัด ในเขตกรุงเทพมหานคร
 5. การศึกษารูปแบบของครอบครัวไทยที่พึงปรารถนาในสังคมเมือง ในประเทศไทย
 6. การศึกษาการแพร่ระบาดการติดสารเสพติดในเด็กและเยาวชน ย่านชุมชมแออัด ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี 2529 :
 1. การศึกษาวิธีการนำศาสนาเข้ามามีส่วนช่วยแก้ปัญหายาเสพติด
ปี 2532 :
 1. การสำรวจความต้องการในการประกอบอาชีพ และหาแนวทางใน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ที่ประกอบอาชีพ ในท้องถนนหลวง ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี 2533 :
 1. การศึกษาวิธีการนำศาสนาเข้ามามีส่วนช่วยแก้ปัญหายาเสพติด
 2. ปัจจัยทางสังคมสำหรับเป็นข้อบ่งชี้ภาวะการเสพติดของชายไทยวัยทำงานในปัจจุบัน
ปี 2535 :
 1. การศึกษารูปแบบของชุมชนที่พึงปรารถนาของผู้อาศัยในชุมชนแออัด ในเขตกรุงเทพมหานคร
 2. การศึกษารูปแบบของครอบครัวไทยที่พึงปรารถนาในสังคมเมือง ในประเทศไทย
 3. การศึกษาการแพร่ระบาดการติดสารเสพติดในเด็กและเยาวชนย่านชุมชมแออัด ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี 2537 :
 1. การศึกษาเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติและ พฤติกรรมของบุคคลทั่วไป ของบุคคลากรที่ทำงาน เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ของบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ ของผู้ป่วยโรคเอดส์และของครอบครัวผู้ป่วย.....
ปี 2546 :
 1. ครอบครัว : ปัจจัยปกป้องหรือผลักดันปัญหายาเสพติดในวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพฯ
ปี 2549 :
 1. ครอบครัว : ปัจจัยปกป้องหรือผลักดันปัญหายาเสพติดในวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพฯสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th