ค้นหา

 นักวิจัย : สมสมัย เอียดคง
นักวิจัย : นางสาวสมสมัย เอียดคง
Miss Somsamai Eidkong
รหัสนักวิจัย : 00903610
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : tripijik@hotmail.com
จำนวนผลงานวิจัย : 9
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. กระบวนการพัฒนาและจัดการการตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน 5 จังหวัดภาคใต้ : ผ่านกระบวนการเรียนรู้ การเชื่อมโยง และการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
  2. ศึกษาวิธีการคิดและการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคอกวัว ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ปี 2550 :
  1. การวิจัยวิธีการคิดและการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มศิลปหัตถกรรมกะลามะพร้าว บ้านคอกวัว ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
ปี 2551 :
  1. การศึกษาเศรษฐกิจครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านยางงาม ต. ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา: การบริโภคผักพื้นบ้านและการปลูกผักกินเอง
ปี 2552 :
  1. ถอดบทเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวป่าออก ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา : พอเพียงเลี้ยงชุมชน
ปี 2553 :
  1. กระบวนการพัฒนาและจัดการการตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน 5 จังหวัดภาคใต้ : ผ่านกระบวนการเรียนรู้ การเชื่อมโยง และการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ปี 2554 :
  1. ศึกษาวิธีการคิดและการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคอกวัว ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
  2. การกระจายตามธรรมชาติและการใช้ประโยชน์เสม็ดขาวบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
  3. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวป่าออก ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา :พอเพียงเลี้ยงชุมชนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th