ค้นหา

 นักวิจัย : อภิรัตน์ อิ้มพัฒน์
นักวิจัย : นายอภิรัตน์ อิ้มพัฒน์

รหัสนักวิจัย : 55020150
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 4
 ผลงานวิจัย
ปี 2532 :
  1. พฤติกรรมของมารดาต่อการเจ็บป่วยของบุตรด้วยโรคอุจจาระร่วงและโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
ปี 2534 :
  1. พฤติกรรมของมารดาต่อการเจ็บป่วยของบุตรด้วยโรคอุจจาระร่วงและโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
ปี 2540 :
  1. บทบาทและความพึงพอใจของพยาบาลในการจัดประสบการณ์ฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนแก่นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
  2. บทบาทและความพึงพอใจของพยาบาลในการจัดประสบการณ์ฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนแก่นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th