ค้นหา

 นักวิจัย : สาวิตรี ลิ่มทอง
นักวิจัย : นางสาวิตรี ลิ่มทอง
Mrs. Savitree Limtong
รหัสนักวิจัย : 38040099
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 25
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การสร้างยีสต์สายพันธุ์ที่ทนกรดสำหรับการผลิตแอลกอฮอล์ โดยใช้โปรโตพลาสฟิวชั่นเทคนิค
 2. ยีสต์ตะกอนสำหรับการผลิตเอธานอลและยีสต์อาหารสัตว์
ปี 2532 :
 1. การผสมพันธุ์ยีสต์ทนเกลือเพื่อการหมักแอลกอฮอล์
 2. การสร้างยีสต์สายพันธุ์ที่ทนกรดสำหรับการผลิตแอลกอฮอล์ โดยใช้โปรโตพลาสฟิวชั่นเทคนิค
ปี 2533 :
 1. การผสมพันธุ์ยีสต์ทนเกลือเพื่อการหมักแอลกอฮอล์
ปี 2544 :
 1. การศึกษาทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของเมธิลโลโทรฟิกยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
 2. โครงการการสะสมซิลีเนียมโดยเมธิลโลโทรฟิกยีสต์ ที่แยกได้ในประเทศไทย
ปี 2547 :
 1. การศึกษาทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของเมธิลโลโทรฟิกยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
ปี 2548 :
 1. โครงการการสะสมซิลีเนียมโดยเมธิลโลโทรฟิกยีสต์ ที่แยกได้ในประเทศไทย
ปี 2549 :
 1. การผลิตสารประกอบโพลีออลโดยเมทิลโลโทรฟิกยีสต์ทนอุณหภูมิสูง : I.การคัดเลือกเมทิลโลโทรฟิกยีสต์ทนอุณหภูมิสูงที่สามารถผลิตสารประกอบโพลีออล II.การผลิตสารประกอบโพลีออลในระดับห้องปฏิบัติการ
ปี 2551 :
 1. ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบที่มีน้ำตาลในประเทศไทย : การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอล โดยยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
 2. การคัดเลือกสายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุกรรมของยีสต์เพื่อการผลิตสควอลีน
 3. การคัดเลือกและผลิตจุลินทรีย์น้ำเค็ม Schizochytrium sp. เพื่อใช้เป็นแหล่ง DHA สำหรับเพาะเลี้ยงกุ้ง
ปี 2552 :
 1. การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลโดยยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
 2. การพัฒนาต้นแบบระดับกึ่งโรงงานการผลิตไบโอเอทานอลที่อุณหภูมิสูงจากน้ำอ้อยโดย Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042 : การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลโดยยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
 3. ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศเกษตร และศักยภาพการใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร
 4. การผลิตสารประกอบโพลีออลโดยเมทิลโลโทรฟิกยีสต์ทนอุณหภูมิสูง : I.การคัดเลือกเมทิลโลโทรฟิกยีสต์ทนอุณหภูมิสูงที่สามารถผลิตสารประกอบโพลีออล II.การผลิตสารประกอบโพลีออลในระดับห้องปฏิบัติการ
 5. ยีสต์ตะกอนสำหรับการผลิตเอธานอลและยีสต์อาหารสัตว์
 6. การคัดเลือกสายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุกรรมของยีสต์เพื่อการผลิตสควอลีน
ปี 2553 :
 1. ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบที่มีน้ำตาลในประเทศไทย : การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอล โดยยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
 2. การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลโดยยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
 3. การคัดเลือกและผลิตจุลินทรีย์น้ำเค็ม Schizochytrium sp. เพื่อใช้เป็นแหล่ง DHA สำหรับเพาะเลี้ยงกุ้ง
 4. การพัฒนาต้นแบบระดับกึ่งโรงงานการผลิตไบโอเอทานอลที่อุณหภูมิสูงจากน้ำอ้อยโดย Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042 : การพัฒนาการผลิตไบโอเอทานอลโดยยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
ปี 2556 :
 1. ความหลากหลายของยีสต์บนผิวใบพืช เพื่อการค้นพบยีสต์สปีชีส์ใหม่ และการค้นหาสายพันธุ์ที่ใช้ส่งเสริมการเจริญของพืช
ปี 2559 :
 1. ยีสต์สปีชีส์ใหม่จากหญ้าแฝกและความสามารถในการยับยั้งราสาเหตุโรคพืชเศรษฐกิจสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th