ค้นหา

 นักวิจัย : ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
นักวิจัย : นางดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
Mrs. Doungrut Wattankitkrileart
รหัสนักวิจัย : 00005534
สังกัดหน่วยงาน : - -
จำนวนผลงานวิจัย : 21
 ผลงานวิจัย
ปี 2532 :
 1. ผลของช่วงระยะเวลาการเตรียมผิวหนังก่อนการผ่าตัดต่อความแตกต่างของจำนวนเชื้อในผู้ป่วยที่ได้รับการเตรียมผิวหนังบริเวณผ่าตัดที่ศีรษะ
ปี 2534 :
 1. ผลของช่วงระยะเวลาการเตรียมผิวหนังก่อนการผ่าตัดต่อความแตกต่างของจำนวนเชื้อในผู้ป่วยที่ได้รับการเตรียมผิวหนังบริเวณผ่าตัดที่ศีรษะ
ปี 2555 :
 1. ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านมหลังการรักษา 1 ปี ขึ้นไป
 2. ปัจจัยทำนายความกดดันทางจิตใจในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพในตำรวจไทย
ปี 2556 :
 1. ปัจจัยทำนายความสำเร็จในการหย่าเครื่องช่วยหายใจของผู้ป่วยที่มีภาวะหายใจล้มเหลวที่ใส่ท่อและเครื่องช่วยหายใจ
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะตนเอง การรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย ความวิตกกังวล กับระยะเวลาการทดสอบการหายใจเองในผู้ป่วยที่ไม่ผ่านการหย่าเครื่องช่วยหายใจ
 3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 4. อิทธิพลของความร้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยความแตกฉานด้านสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม ต่อคุณภาพชีวิตของผ้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
 5. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระยะเวลาในการตัดสินใจมารับการรักษาในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ปี 2557 :
 1. ความเครียด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียด และการจัดการความเครียดของตำรวจ
 2. อิทธิพลของความแตกฉานด้านสุขภาพ การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมและความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยต่อภาวะการทำหน้าที่ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 3. ประสบการณ์อาการเหนื่อยล้า กลวิธีการจัดการอาการและภาวะการทำหน้าที่ในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
 4. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
 5. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการปฏิบัติพฤติกรรมจำกัดเกลือโซเดียมของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
ปี 2558 :
 1. ประสิทธิผลของโปรแกรมการบริหารกาย-จิตแบบไทชี่จี้กงในสตรีไทย โรคมะเร็งเต้านม:การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
 2. ประสบการณ์การมีอาการ และกลุ่มอาการของผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะลุกลามที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด
 3. ผลของการใช้โปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่ออาการหายใจลำบาก และภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างอายุของผู้ดูแล ภาระในการดูแลแรงสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวของผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 5. ผลของการ โปรแกรมการจัดการตนเองต่อการรับรู้สมรรถนะของตนเองในการควบคุมอาการหายใจลำบาก และความทนทานในการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 6. Effects of self-management support program on dyspnea and depression in patients with chronic obstructive pulmonary disease.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th