ค้นหา

 นักวิจัย : พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ
นักวิจัย : นางสาวพรเพ็ญ เพชรสุขศิริ
Miss Pormpen Petsuksiri
รหัสนักวิจัย : 41100008
สังกัดหน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : pornpen@nida.nida.ac.th
จำนวนผลงานวิจัย : 14
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การเปลี่ยนแปลงของลักษณะการกระทำผิดกฎหมายของ เยาวชนไทย
ปี 2531 :
 1. การติดตามและประเมินผล 77 งานวิจัยทางสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย
 2. การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความรุนแรงในครอบครัว และความก้าวร้าวของเยาวชนไทย
ปี 2534 :
 1. การติดตามและประเมินผล 77 งานวิจัยทางสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย
 2. การเปลี่ยนแปลงของลักษณะการกระทำผิดกฎหมายของเยาวชนไทย
ปี 2540 :
 1. การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความรุนแรงในครอบครัว และความก้าวร้าวของเยาวชนไทย
ปี 2541 :
 1. แนวการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทย
ปี 2542 :
 1. แนวการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทย
ปี 2546 :
 1. การประเมินผลนโยบายแก้ปัญหายาเสพติดของประเทศไทย
ปี 2549 :
 1. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2549
ปี 2550 :
 1. ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับแนวพุทธศาสนา
 2. การประเมินผลนโยบายแก้ปัญหายาเสพติดของประเทศไทย
ปี 2552 :
 1. โครงการประเมินประสิทธิผลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
 2. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2549สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th