ค้นหา

 นักวิจัย : สมใจ ขำรักษา
นักวิจัย : นางสมใจ ขำรักษา
Mrs. Somjai Khumruksa
รหัสนักวิจัย : 48090034
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. ความคิดเห็นของผู้บริหารระดับกลางและผู้ปฏิบัติงานการเงินที่มีต่อการบริหารงบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี 2547 :
  1. ความคิดเห็นของผู้บริหารระดับกลางและผู้ปฏิบัติงานการเงินที่มีต่อการบริหารงบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th