ค้นหา

 นักวิจัย : อรรณพ ตันละมัย
นักวิจัย : นายอรรณพ ตันละมัย
Mr. Annop Tanlamai
รหัสนักวิจัย : 40090015
สังกัดหน่วยงาน : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนผลงานวิจัย : 4
 ผลงานวิจัย
ปี 2537 :
  1. การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของกิจการของประเทศไทยและต่างประเทศ
ปี 2540 :
  1. การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของกิจการของประเทศไทยและต่างประเทศ
ปี 2542 :
  1. การจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
ปี 2543 :
  1. การจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th