ค้นหา

 นักวิจัย : อัจฉรา จันทร์ฉาย
นักวิจัย : นางอัจฉรา จันทร์ฉาย
Mrs. Achara Chaanorachai
รหัสนักวิจัย : 38090030
สังกัดหน่วยงาน : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email Address : fcomacs@acc.chula.ac.th
รางวัลที่ได้รับ : - ผลงานวิจัยดีเด่น
จำนวนผลงานวิจัย : 30
 ผลงานวิจัย
ปี 2536 :
 1. การค้าและการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีน
 2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางพาณิชย์นาวี
ปี 2537 :
 1. การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของกิจการของประเทศไทยและต่างประเทศ
ปี 2539 :
 1. การค้าและการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีน
ปี 2540 :
 1. การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
 2. การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของกิจการของประเทศไทยและต่างประเทศ
 3. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางพาณิชย์นาวี
ปี 2542 :
 1. การจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
 2. โครงการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์สินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Goods Center) และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center)
 3. การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
ปี 2543 :
 1. การจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
ปี 2545 :
 1. โครงการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์สินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Goods Center) และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center)
ปี 2546 :
 1. การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม
ปี 2547 :
 1. การศึกษาดัชนีวัดศักยภาพของอุตสาหกรรมพลาสติก
ปี 2548 :
 1. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาไม้โตเร็วเพื่อเป็นวัตถุดิบ สำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
 2. ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
 3. โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
 4. การศึกษาดัชนีวัดศักยภาพของอุตสาหกรรมพลาสติก
ปี 2549 :
 1. แนวทางการพัฒนา คลัสเตอร์ อุตสาหกรรมไม้ และเครื่องเรือน
 2. การพัฒนาดัชนีชี้วัดศักยภาพของผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์
 3. การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรม สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม
ปี 2550 :
 1. การพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 2. การนำงานวิจัยและการพัฒนาด้านอาหารมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อพัฒนาเป็นเชิงพาณิชย์
 3. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาไม้โตเร็วเพื่อเป็นวัตถุดิบ สำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
 4. ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
 5. โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินศักยภาพของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
 6. การศึกษาดัชนีวัดศักยภาพของอุตสาหกรรมพลาสติก
ปี 2551 :
 1. แนวทางการพัฒนา คลัสเตอร์ อุตสาหกรรมไม้ และเครื่องเรือน
ปี 2554 :
 1. การพัฒนาดัชนีชี้วัดศักยภาพของผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์
ปี 2555 :
 1. การศึกษาศักยภาพส่งออกอาหารไทยไปเกาหลีใต้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th