ค้นหา

 นักวิจัย : อิศรางค์ สุขประเสริฐ
นักวิจัย : นายอิศรางค์ สุขประเสริฐ
Mr. Isarank Sukprasert
รหัสนักวิจัย : 46090068
สังกัดหน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 จ.ราชบุรี กรมพัฒนาที่ดิน
รางวัลที่ได้รับ : - รางวัลของชนะเลิศ สาขาเศรษฐสังคมและประเมินผล
จำนวนผลงานวิจัย : 4
 ผลงานวิจัย
ปี 2533 :
  1. ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรหมู่บ้านสาธิตการพัฒนาที่ดินทุ่งกุลาร้องไห้
  2. การศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ก่อนดำเนินการเป็นหมู่บ้านสาธิตการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้
ปี 2535 :
  1. ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรหมู่บ้านสาธิตการพัฒนาที่ดินทุ่งกุลาร้องไห้
  2. การศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ก่อนดำเนินการเป็นหมู่บ้านสาธิตการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th