ค้นหา

 นักวิจัย : สุวะณา ศิลปารัตน์
นักวิจัย : นางสุวะณา ศิลปารัตน์
Mrs. Suwana Silapalatana
รหัสนักวิจัย : 52080018
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 3
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. การศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการในสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ปี 2550 :
  1. การศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการที่มีต่อนึกศึกษาฝึกงาน สาขาวิชารัฐประสานสนศาสตร์
ปี 2551 :
  1. การศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการในสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th