ค้นหา

 นักวิจัย : สมบูรณ์ เทียนทอง
นักวิจัย : นายสมบูรณ์ เทียนทอง
Mr. Somboon Thienthong
รหัสนักวิจัย : 40020251
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : somthi@kku.ac.th
รางวัลที่ได้รับ : - รางวัลผลงานวิจัย ปี 2553 : โครงการวิจัยร่วมสหสถาบัน การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนทาง วิสัญญีในประเทศไทย และการค้นหาปัจจัยเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแนวทางป้องกันเชิงระบบ
จำนวนผลงานวิจัย : 7
 ผลงานวิจัย
ปี 2540 :
  1. เปรียบเทียบผลการวางยาสลบผู้ป่วย โดยใช้ Laryngeal Mask Airway (LMA) และ Standard Face Mask (FM) ของนักเรียนวิสัญญีพยาบาล
ปี 2542 :
  1. เปรียบเทียบผลการวางยาสลบผู้ป่วย โดยใช้ Laryngeal Mask Airway (LMA) และ Standard Face Mask (FM) ของนักเรียนวิสัญญีพยาบาล
ปี 2546 :
  1. การป้องกันอาการปวดขณะฟื้นจากยาสลบภายหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลัง เปรียบเทียบระหว่าง Iornoxicam กับยาหลอกที่ให้ครั้งเดียวก่อนเสร็จผ่าตัด : การศึกษาแบบสุ่มปกติสองฝ่าย
ปี 2548 :
  1. การป้องกันอาการปวดขณะฟื้นจากยาสลบภายหลังการผ่าตัดกระดูกสันหลัง เปรียบเทียบระหว่าง Iornoxicam กับยาหลอกที่ให้ครั้งเดียวก่อนเสร็จผ่าตัด : การศึกษาแบบสุ่มปกติสองฝ่าย
ปี 2550 :
  1. สำรวจผลงานวิจัยชนิด routine to research และการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยในงานบริการวิสัญญี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. การดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีอาการปวดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี 2552 :
  1. Pediatric Pain Management in Urban and Rural Thailandสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th