ค้นหา

 นักวิจัย : เรณู สุขารมณ์
นักวิจัย : ผศ.เรณู สุขารมณ์
Mrs. Renu Sukharomana
รหัสนักวิจัย : 00017538
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทบวงมหาวิทยาลัย
จำนวนผลงานวิจัย : 6
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. การศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี 2548 :
  1. ธรรมาภิบาล (Good Governance) และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ในกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
ปี 2550 :
  1. ธรรมาภิบาล (Good Governance) และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ในกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
ปี 2551 :
  1. การศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี 2552 :
  1. การวิเคราะห์ต้นทุนทางการศึกษาและแนวทางในการกำหนดสัดส่วนการรับภาระค่าใช้จ่ายระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง กับภาครัฐ ในการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กออทิสติกระดับแรกเริ่มถึงระดับประถมศึกษา
ปี 2561 :
  1. การย้ายถิ่นของแรงงานบนระเบียง EWEC-SEC: สถานการณ์ เส้นทาง แนวโน้ม และผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th