ค้นหา

 นักวิจัย : อุษณีย์ ยศยิ่งยวด
นักวิจัย : นางอุษณีย์ ยศยิ่งยวด
Mrs. Usanee Yodyingyuad
รหัสนักวิจัย : 00028119
สังกัดหน่วยงาน : สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนผลงานวิจัย : 6
 ผลงานวิจัย
ปี 2543 :
  1. วิเคราะห์ข้อสอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนชีววิทยาในประเทศไทย
  2. วิเคราะห์ข้อสอบวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนชีววิทยาในประเทศไทย
ปี 2548 :
  1. Roadmap และยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
ปี 2550 :
  1. นโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. Roadmap และยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
ปี 2551 :
  1. นโยบายการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th