ค้นหา

 นักวิจัย : ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
นักวิจัย : นายณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
Mr. Nathapong Chitniratna
รหัสนักวิจัย : 00005207
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 6
 ผลงานวิจัย
ปี 2544 :
  1. การมีส่วนร่วมของกลุ่มประชาคม ในการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของสงขลา
  2. การศึกษาแนวทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนครสงขลา
ปี 2546 :
  1. การประเมินมูลค่าแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลา : กรณีศึกษาหาดสมิหลา
  2. การมีส่วนร่วมของกลุ่มประชาคม ในการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของสงขลา
  3. การศึกษาแนวทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนครสงขลา
ปี 2547 :
  1. การประเมินมูลค่าแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลา : กรณีศึกษาหาดสมิหลาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th