ค้นหา

 นักวิจัย : ทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม
นักวิจัย : นายทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม
Mr. Taveesak Lomlim
รหัสนักวิจัย : 44100006
สังกัดหน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
จำนวนผลงานวิจัย : 6
 ผลงานวิจัย
ปี 2542 :
  1. ลักษณะทางสังคม-เศรษฐกิจการเมืองของประชาชนในตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ปี 2543 :
  1. ลักษณะทางสังคม-เศรษฐกิจการเมืองของประชาชนในตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ปี 2544 :
  1. พฤติกรรมการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดพัทลุง
  2. การมีส่วนร่วมของกลุ่มประชาคม ในการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของสงขลา
  3. พฤติกรรมการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดพัทลุง
ปี 2546 :
  1. การมีส่วนร่วมของกลุ่มประชาคม ในการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของสงขลาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th