ค้นหา

 นักวิจัย : ทวีป ศิริรัศมี
นักวิจัย : เรืออากาศโททวีป ศิริรัศมี
Flt.Lt. Taweep Sirirassamee
รหัสนักวิจัย : 37060118
สังกัดหน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Email Address : staweep@su.ac.th
จำนวนผลงานวิจัย : 7
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. การเพิ่มศักยภาพของธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติของกรุงเทพฯ ด้วยการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะกับสิงคโปร์และฮ่องกง
ปี 2538 :
  1. สถานภาพและแนวทางการพัฒนาช่างเจียระไนพลอย : กรณีศึกษาชุมชน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
ปี 2540 :
  1. สถานภาพและแนวทางการพัฒนาช่างเจียระไนพลอย : กรณีศึกษาชุมชน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
ปี 2541 :
  1. สถานภาพและแนวทางการพัฒนาช่างทำเครื่องประดับ ในโรงงานอุตสาหกรรมไทย
ปี 2543 :
  1. สถานภาพและแนวทางการพัฒนาช่างทำเครื่องประดับ ในโรงงานอุตสาหกรรมไทย
ปี 2548 :
  1. ความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมชาวต่างประเทศต่อการจัดประชุมนานาชาติในประเทศไทย
ปี 2549 :
  1. ความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมชาวต่างประเทศต่อการจัดประชุมนานาชาติในประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th