ค้นหา

 นักวิจัย : ทวี ธีระวิทย์
นักวิจัย : นายทวี ธีระวิทย์

รหัสนักวิจัย : 00120322
สังกัดหน่วยงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจของกระทรวงมหาดไทย
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2545 :
  1. การมีส่วนร่วมของสหภาพแรงงานในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  2. การมีส่วนร่วมของสหภาพแรงงานในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ศึกษาเฉพาะการณ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th