ค้นหา

 นักวิจัย : มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
นักวิจัย : นางมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
Mrs. Mingsarn Kaosa-Ard
รหัสนักวิจัย : 38090014
สังกัดหน่วยงาน : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัลที่ได้รับ : - รางวัลชมเชย สาขาเศรษฐศาสตร์
- รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
- รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม
จำนวนผลงานวิจัย : 47
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. พัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภาคแม่น้ำโขง ปี 2549 : การเปรียบเทียบเชิงระบบโลจิสติกส์
 2. ศักยภาพของอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย
 3. การพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2551 : ตลาดใหม่และความท้าทาย
ปี 2534 :
 1. อุปสรรคและกลยุทธ์ในการจัดหาเทคโนโลยี
ปี 2535 :
 1. อุปสรรคและกลยุทธ์ในการจัดหาเทคโนโลยี
ปี 2538 :
 1. วิวัฒนการของการบุกเบิกที่ดินทำกินในเขตป่า : กรณีศึกษาภาคเหนือตอนบน
ปี 2540 :
 1. โครงการกลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการการพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อเพิ่มสมรรถนะของภาคเกษตร
 2. วิวัฒนาการของการบุกเบิกที่ดินทำกินในเขตป่า : กรณีศึกษาภาคเหนือตอนบน
ปี 2541 :
 1. โครงการกลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการการพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อเพิ่มสมรรถนะของภาคเกษตร
 2. โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ
ปี 2544 :
 1. แนวนโยบายการจัดการน้ำสำหรับประเทศไทย
 2. การศึกษาเพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีหลักเกณฑ์และเครื่องชี้วัด
 3. การศึกษา เพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การศึกษาทัศนคติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชน ผู้บริหารและผู้วางนโยบาย
 4. โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549)
ปี 2545 :
 1. แนวนโยบายการจัดการน้ำสำหรับประเทศไทย
ปี 2546 :
 1. การเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมเซรามิกและแก้ว
ปี 2547 :
 1. การศึกษาเพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีหลักเกณฑ์และเครื่องชี้วัด
 2. การศึกษา เพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การศึกษาทัศนคติด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชน ผู้บริหารและผู้วางนโยบาย
ปี 2548 :
 1. อุตสหกรรมโรงแรมและรีสอร์ตในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการมูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย
 2. อุตสาหกรรมโรงแรมของประเทศไทยภายใต้โครงการ "มูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย"
 3. มูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย
 4. อุตสาหกรรมสปาในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ มูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย
 5. การเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมเซรามิกและแก้ว
ปี 2549 :
 1. การพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโขง 2
 2. ครอบครัวสบายสไตล์ล้านนา วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
 3. อุตสาหกรรมโรงแรมและรีสอร์ตในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการมูลค่าเพิ่มในประเทศ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย
 4. อุตสาหกรรมโรงแรมของประเทศไทยภายใต้โครงการ "มูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ของประเทศไทย"
 5. มูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย
 6. อุตสาหกรรมสปาในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการมูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ของประเทศไทย
ปี 2550 :
 1. การพัฒนาเชิงบูรณาการของระบบสารสนเทศล้านนาคดีเพื่อนำไปใช้ต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์
 2. โครงการแปลงแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2550-2554 ไปสู่การปฏิบัติ
 3. โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบของสายการบินต้นทุนต่ำต่อ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
 4. โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่
 5. โครงการพัฒนาการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : ปีที่ 2
 6. โครงการพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงปี 2549 : การเปรียบเทียบเชิงระบบโลจิสติกส์
 7. โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว พ.ศ.2551-2554
 8. Flying with the Dragon? The GMS Countries Experience (First year)
 9. Training and Data Entry Supervision for the Lao Prf Quantitative Study
 10. การพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโขง 2
 11. ครอบครัวสบายสไตล์ล้านนา : วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ปี 2551 :
 1. พัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภาคแม่น้ำโขง ปี 2549 : การเปรียบเทียบเชิงระบบโลจิสติกส์
ปี 2552 :
 1. โครงการพัฒนาการจัดการระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการในกลุ่มอุทยานประวัติศาสตร์ในภาคเหนือ
ปี 2553 :
 1. ศักยภาพของอุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย
 2. แผนงานวิจัยการพัฒนาเชิงบูรณาการของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2551: ตลาดใหม่และความท้าทาย
ปี 2555 :
 1. การพัฒนเชิงบูรณาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงปี 2551 : ตลาดใหม่และความท้าทาย
 2. การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวตลาดใหม่(เน้นจีนและเกาหลีใต้) และตลาดเดิม (เน้นญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฝรั่งเศส และเยอรมนี)
ปี 2556 :
 1. การพัฒนาการบริหารจัดการของผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเส้นทาง R3E เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th