ค้นหา

 นักวิจัย : ภาณุ ธรรมสุวรรณ
นักวิจัย : นายภาณุ ธรรมสุวรรณ
Mr. Phanu Thamsuwan
รหัสนักวิจัย : 39080058
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ ทบวงมหาวิทยาลัย
จำนวนผลงานวิจัย : 8
 ผลงานวิจัย
ปี 2541 :
  1. ฐานะและบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในความคาดหวังของประชาชน : ศึกษากรณีตำบลพนางตุง จังหวัด พัทลุง
  2. ฐานะและบทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในความคาดหวังของประชาชน : ศึกษากรณีตำบลพนางตุง จังหวัด พัทลุง
ปี 2542 :
  1. วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นนำระดับท้องถิ่น : ศึกษากรณีสมาชิกสภา อบต. ในอำเภอควนขนุน อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ปี 2543 :
  1. วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นนำระดับท้องถิ่น : ศึกษากรณีสมาชิกสภา อบต. ในอำเภอควนขนุน อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ปี 2544 :
  1. พฤติกรรมการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดพัทลุง
  2. การมีส่วนร่วมของกลุ่มประชาคม ในการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของสงขลา
  3. พฤติกรรมการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนในจังหวัดพัทลุง
ปี 2546 :
  1. การมีส่วนร่วมของกลุ่มประชาคม ในการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของสงขลาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th