ค้นหา

 นักวิจัย : สิทธา วรไพจิตร
นักวิจัย : นายสิทธา วรไพจิตร
Mr. Sittha Worapaijit
รหัสนักวิจัย : 00130587
สังกัดหน่วยงาน : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2541 :
  1. ความพึงพอใจของข้าราชการ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ต่อบริการด้านยานพาหนะ
ปี 2542 :
  1. ความพึงพอใจของข้าราชการ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ต่อบริการด้านยานพาหนะสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th