ค้นหา

 นักวิจัย : โสภารัตน์ จารุสมบัติ
นักวิจัย : นางสาวโสภารัตน์ จารุสมบัติ

รหัสนักวิจัย : 50080007
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 25
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี 2541 :
 1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของประเทศออสเตรเลีย
ปี 2542 :
 1. ผังเมืองกับการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 2. ผังเมืองกับการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปี 2544 :
 1. การสร้างระบบความพร้อมรับผิดในระบบราชการ
ปี 2545 :
 1. องค์กรพัฒนาเอกชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. บทบาทของนักรัฐศาสตร์ ในการปฎิรูปการเมือง ในช่วงปี พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน
 3. การสร้างระบบความพร้อมรับผิดในระบบราชการ
ปี 2546 :
 1. บทบาทของนักรัฐศาสตร์ ในการปฏิรูปเมืองในช่วงปี พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน
 2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของประเทศออสเตรเลีย
 3. บทบาทของนักรัฐศาสตร์ ในการปฏิรูปเมืองในช่วงปี พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน
ปี 2548 :
 1. ธรรมาภิบาล (Good Governance) และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ในกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
ปี 2549 :
 1. การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการเรื่อง การพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก (E-WEC) และการเปิดสะพานข้ามแม่น้ำโขงระหว่างสะหวันนะเขตมุกดาหาร : การศึกษาเพื่อเตรียมวางระบบการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติตามยุทธศาสตร์การเปิดประตูสู่อิ
 2. การศึกษาสถานภาพความรู้เกี่ยวกับอาณาบริเวณชายแดนประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน : ระยะที่ 2 (ชายแดนไทย-กัมพูชา)
 3. องค์กรพัฒนาเอกชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปี 2550 :
 1. อุตสากรรมไทยกับการจ้างงานแบบเหมาช่วง (Outsourcing): ศึกษาเฉพาะกรณีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์และอุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 2. บทบาทของนักรัฐศาสตร์ ในการปฎิรูปการเมือง ในช่วงปี พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน
 3. การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการเรื่อง การพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก (E-WEC) และการเปิดสะพานข้ามแม่น้ำโขงระหว่างสะหวันนะเขตมุกดาหาร : การศึกษาเพื่อเตรียมวางระบบการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติตามยุทธศาสตร์การเปิดประตูสู่อิ
 4. ธรรมาภิบาล (Good Governance) และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ในกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
 5. การศึกษาสถานภาพความรู้เกี่ยวกับอาณาบริเวณชายแดนประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน : ระยะที่ 2 (ชายแดนไทย-กัมพูชา)
ปี 2551 :
 1. การศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี 2552 :
 1. การศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของต่างประเทศ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย
 2. ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตควบคุมมลพิษในเขตปริมณฑล
 3. การศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของต่างประเทศ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย
ปี 2559 :
 1. การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ: กรณีศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ของไทยและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเกาหลีใต้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th