ค้นหา

 นักวิจัย : จุมพล หนิมพานิช
นักวิจัย : นายจุมพล หนิมพานิช
Mr. Jumpol Nimpanich
รหัสนักวิจัย : 39080007
สังกัดหน่วยงาน : - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จำนวนผลงานวิจัย : 29
 ผลงานวิจัย
ปี 2539 :
 1. รูปแบบการพัฒนาและการประเมินผลงานของรัฐสภา
ปี 2540 :
 1. งบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ปี 2541 :
 1. งบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 2. การกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นในช่วง พ.ศ. 2535-2539
ปี 2542 :
 1. การประเมินผลโครงการปฏิบัติงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล
 2. พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางไทย
ปี 2543 :
 1. ทัศนคติของราชการและภาคเอกชนต่อนโยบายการกระจายความเจริญ ไปสู่ภูมิภาคและชนบทของรัฐบาล
ปี 2544 :
 1. ทัศนคติของราชการและภาคเอกชนต่อนโยบายการกระจายความเจริญ ไปสู่ภูมิภาคและชนบทของรัฐบาล
 2. การประเมินผลโครงการปฏิบัติงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล
 3. พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางไทย
 4. รูปแบบการพัฒนาและการประเมินผลงานของรัฐสภา
ปี 2545 :
 1. บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการพัฒนาทักษะการทำงานในท้องถิ่น
ปี 2546 :
 1. แนวทางการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540
 2. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2547 :
 1. บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมธุรกิจชุมชน : ศึกษาเฉพาะภาคเหนือ
 2. บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการพัฒนาทักษะการทำงานในท้องถิ่น
ปี 2548 :
 1. แนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
 2. การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคเหนือ
 3. แนวทางการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540
 4. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2549 :
 1. การเมืองภาคประชาชนกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของไทย : ศึกษากรณีขององค์กรพัฒนาเอกชน
 2. พฤติกรรมทางการเมืองขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
 3. บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมธุรกิจชุมชน : ศึกษาเฉพาะภาคเหนือ
ปี 2550 :
 1. แนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
 2. การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคเหนือ
ปี 2551 :
 1. พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับพัฒนาการทางการเมืองไทย : กรณีศึกษาทางภาคเหนือ
 2. การเมืองภาคประชาชนกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของไทย : ศึกษากรณีขององค์กรพัฒนาเอกชน
ปี 2552 :
 1. พฤติกรรมทางการเมืองขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ปี 2553 :
 1. พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับพัฒนาการทางการเมืองไทย : กรณีศึกษาทางภาคเหนือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th