ค้นหา

 นักวิจัย : ปรัชญา เวสารัชช์
นักวิจัย : นายปรัชญา เวสารัชช์
Mr. Pratya Vesarach
รหัสนักวิจัย : 41080033
สังกัดหน่วยงาน : - สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
จำนวนผลงานวิจัย : 6
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรม เพื่อพัฒนาชนบท
ปี 2532 :
  1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรม เพื่อพัฒนาชนบท
ปี 2537 :
  1. รายงานผลการศึกษาเพื่อกำหนดหลักสูตรผู้บริหารระดับ 10 ของกระทรวงมหาดไทย
ปี 2538 :
  1. โครงการปรับภาคราชการเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์
ปี 2540 :
  1. โครงการปรับภาคราชการเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์
  2. รายงานผลการศึกษาเพื่อกำหนดหลักสูตรผู้บริหารระดับ 10 ของกระทรวงมหาดไทยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th