ค้นหา

 นักวิจัย : ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร
นักวิจัย : นายศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร
Mr. Siravit Koolrojanaput
รหัสนักวิจัย : 38060353
สังกัดหน่วยงาน : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รางวัลที่ได้รับ : - เกียรติบัตรการวิจัย
จำนวนผลงานวิจัย : 10
 ผลงานวิจัย
ปี 2538 :
  1. ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตจังหวัดเชียงใหม่
  2. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพส่วนตัวของเยาวชนในเขตชนบทภาคกลางของประเทศไทย
ปี 2539 :
  1. ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตจังหวัดเชียงใหม่
ปี 2540 :
  1. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพส่วนตัวของเยาวชนในเขตชนบทภาคกลางของประเทศไทย
ปี 2542 :
  1. ความรู้ ความเข้าใจของประชาชนทั่วประเทศ ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอณาจักรไทย ปี 2542
  2. ผลกระทบของรายการโทรทัศน์ที่มีต่อเด็ก และเยาวชน เพื่อพัฒนาการผลิตรายการ
ปี 2544 :
  1. ผลกระทบของรายการโทรทัศน์ที่มีต่อเด็ก และเยาวชน เพื่อพัฒนาการผลิตรายการ
ปี 2545 :
  1. ความรู้ ความเข้าใจของประชาชนทั่วประเทศ ต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2542
ปี 2546 :
  1. ครอบครัว : ปัจจัยปกป้องหรือผลักดันปัญหายาเสพติดในวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพฯ
ปี 2549 :
  1. ครอบครัว : ปัจจัยปกป้องหรือผลักดันปัญหายาเสพติดในวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพฯสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th