ค้นหา

 นักวิจัย : ถวิลวดี บุรีกุล
นักวิจัย : นางสาวถวิลวดี บุรีกุล

รหัสนักวิจัย : 48080017
สังกัดหน่วยงาน : สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา หน่วยงานราชการอิสระ
รางวัลที่ได้รับ : - รางวัลดีเยี่ยมผลงานวิจัย "โครงการศึกษาพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี"
จำนวนผลงานวิจัย : 15
 ผลงานวิจัย
ปี 2546 :
 1. การสำรวจทัศนคติของประชาชนเรื่องความขัดแย้งในประเทศไทย
ปี 2548 :
 1. ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ.2548 (ประเมินผลครั้งที่ 2)
 2. การศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน : โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
ปี 2550 :
 1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช...
 2. ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ.2548 (ประเมินผลครั้งที่ 2)
 3. การสำรวจทัศนคติของประชาชนเรื่องความขัดแย้งในประเทศไทย
 4. ความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช...
ปี 2551 :
 1. รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2551
ปี 2552 :
 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
 2. ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับความพึงพอใจ ต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. 2552
 3. การศึกษาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนบริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่ ในเขตตำบลคลองขนาน ปกาไส และตลิ่งชัน อำเภอเหนืองคลอง จังหวัดกระบี่
 4. การศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน : โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
ปี 2553 :
 1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
 2. รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2551
 3. ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับความพึงพอใจ ต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. 2552สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th