ค้นหา

 นักวิจัย : คมกริช ศิลาทอง
นักวิจัย : พ.ต.ท.คมกริช ศิลาทอง

รหัสนักวิจัย : 00901000
สังกัดหน่วยงาน : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานราชการอิสระ
จำนวนผลงานวิจัย : 3
 ผลงานวิจัย
ปี 2551 :
  1. การประนอมข้อพิพาทในทางอาญาในชั้นสถานีตำรวจ
ปี 2552 :
  1. การประนอมข้อพิพาทในสถานีตำรวจ กรณีศึกษาในสถานีตำรวจทดลอง
  2. การประนอมข้อพิพาทในทางอาญาในชั้นสถานีตำรวจสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th