ค้นหา

 นักวิจัย : เสวต อภัยรัตน์
นักวิจัย : นายเสวต อภัยรัตน์

รหัสนักวิจัย : 00907206
สังกัดหน่วยงาน : สำนักงานอัยการสูงสุด หน่วยงานราชการอิสระ
จำนวนผลงานวิจัย : 2
 ผลงานวิจัย
ปี 2550 :
  1. การมีส่วนร่วมในคดีอาญาของประชาชน
ปี 2552 :
  1. การมีส่วนร่วมในคดีอาญาของประชาชนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th