ค้นหา

 นักวิจัย : วีระพงษ์ บุญโญภาส
นักวิจัย : นายวีระพงษ์ บุญโญภาส
Mr. Viraphong Boonyobhas
รหัสนักวิจัย : 45070004
สังกัดหน่วยงาน : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email Address : viraphong_boonyobhas@yahoo.com
รางวัลที่ได้รับ : - นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
จำนวนผลงานวิจัย : 21
 ผลงานวิจัย
ปี 2547 :
 1. การเสริมสร้างมาตรการ เพื่อสัมฤทธิผล ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ปี 2548 :
 1. การกำหนดความผิดฐานฟอกเงินที่ผู้กระทำเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และมาตราการรวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามการฟอกเงินและมาตราการยึด อายัด และริบทรัพย์สิน
 2. การศึกษาวิจัยเรื่อง ธุรกิจนอกกฎหมาย ความผิดมูลฐานและการฟอกเงิน
ปี 2550 :
 1. โครงการพัฒนามาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ และมาตรการกักขังแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา
 2. การฟอกเงินโดยองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร : ศึกษาเฉพาะกรณีข้อเสนอแนะพิเศษของหน่วยป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
 3. โครงการพัฒนายึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับและมาตรการกักขังแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา
 4. การวิจัย " การยกฐานะศาลแขวงในกรุงเทพมหานครเป็นศาลจังหวัด
 5. การพัฒนามาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับและมาตรการกักขังแทนค่าปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา
 6. การเสริมสร้างมาตรการ เพื่อสัมฤทธิ์ผล ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
 7. การกำหนดความผิดฐานฟอกเงินที่ผู้กระทำเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และมาตราการ รวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามการฟอกเงินและมาตราการยึด อายัด และริบทรัพย์สิน
 8. การศึกษาวิจัยเรื่อง ธุรกิจนอกกฎหมาย ความผิดมูลฐานและการฟอกเงิน
ปี 2551 :
 1. แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพยานในคดีอาญาในระหว่างที่พยานอยู่ในการคุ้มครองความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546
 2. ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
 3. การศึกษารูปแบบการดำเนินงานของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงยุติธรรม
 4. โครงการพัฒนามาตรการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับ และมาตรการกักขังแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา
 5. การฟอกเงินโดยองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร : ศึกษาเฉพาะกรณีข้อเสนอแนะพิเศษของหน่วยป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
ปี 2552 :
 1. ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
ปี 2553 :
 1. แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพยานในคดีอาญาในระหว่างที่พยานอยู่ในการคุ้มครองความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546
 2. การศึกษารูปแบบการดำเนินงานของหน่วยงานที่กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานในกระทรวงยุติธรรม
ปี 2560 :
 1. Tough Heart: ไขมันทดแทนเนยโกโก้จากน้ำมันเมล็ดมะม่วงสำหรับใช้ในการผลิตช็อคโกแลตทนอุณหภูมิสูง ภายใต้โครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme 
 2. แนวทางพัฒนากฎหมายและมาตรการเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินขององค์กรอาชญากรรมค้ามนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th