ค้นหา

 นักวิจัย : ภิรมย์ จั่นถาวร
นักวิจัย : นายภิรมย์ จั่นถาวร
Mr. Pirom Chantaworn
รหัสนักวิจัย : 40090053
สังกัดหน่วยงาน : - สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
จำนวนผลงานวิจัย : 5
 ผลงานวิจัย
ปี 2541 :
  1. การวิเคราะห์งบประมาณภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ปี 2543 :
  1. ประสิทธิภาพของรัฐในการใช้ทรัพยากรที่ดิน : มุมมองทางกฏหมาย
ปี 2546 :
  1. ครอบครัว : ปัจจัยปกป้องหรือผลักดันปัญหายาเสพติดในวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพฯ
  2. การวิเคราะห์งบประมาณภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ปี 2549 :
  1. ครอบครัว : ปัจจัยปกป้องหรือผลักดันปัญหายาเสพติดในวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพฯสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th