ค้นหา

 นักวิจัย : ชัยยันต์ ไชยกาล
นักวิจัย : นายชัยยันต์ ไชยกาล
Mr. Chaiyanta Chaiyakal
รหัสนักวิจัย : 40060100
สังกัดหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 19
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. ศึกษาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา : กรณีกรมอาชีวศึกษากับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2540-2541
 2. ศึกษาความคิดเห็นในการดำเนินการตามนโยบายเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 10 ปีงบประมาณ 2541
 3. ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เกี่ยวกับการจัดการอาชีวะเพื่อประกันคุณภาพ ของสถานศึกษา ตามสภาพที่เป็นจริง และสภาพที่ควรจะเป็นของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉีย
 4. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ของผู้เรียนในวิทยาลัยสารพัดช่าง อุบลราชธานี
ปี 2538 :
 1. ศึกษาความคิดเห็นของครู-อาจารย์ เกี่ยวกับสภาพการ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (225 ชั่วโมง) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมตามสภาพที่ เป็นจริง และควรจะเป็นของวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
ปี 2540 :
 1. ศึกษาความคิดเห็นของ ครู-อาจารย์ เกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (225 ชั่วโมง) ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม ตามสภาพที่เป็นจริงและควรจะเป็นของวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
ปี 2541 :
 1. ศึกษาความคิดเห็นในการตามนโยบายเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษาเขตการศึกษา 10 ปีงบประมาณ 2541
ปี 2542 :
 1. ศึกษาความคิดเห็นในการดำเนินการตามนโยบาย เพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 10 ปีงบประมาณ 2541
ปี 2543 :
 1. ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารครู-อาจารย์ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อการบริหารงานด้านอาชีวะ และเทคนิคศึกษาตามสภาพที่เป็นจริง และควรจะเป็นของสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษา กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 10
 2. ศึกษาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา : กรณีกรมอาชีวศึกษากับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปี 2540-2541
 3. ศึกษาความคิดเห็นในการดำเนินการตามนโยบายเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของสถานศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 10 ปีงบประมาณ 2541
ปี 2548 :
 1. ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู - อาจารย์ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อการบริหารงานด้านอาชีวะและเทคนิคศึกษา ตามสภาพที่เป็นจริงและควรจะเป็นของสถานศึกษา สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 10
ปี 2549 :
 1. ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู-อาจารย์ เกี่ยวกับการจัดการอาชีวะเพื่อประกันคุณภาพ ของสถานศึกษา ตามสภาพที่เป็นจริง และสภาพที่ควรจะเป็นของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉีย
ปี 2550 :
 1. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ของผู้เรียนในวิทยาลัยสารพัดช่าง อุบลราชธานี
ปี 2552 :
 1. สภาพการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียนนักศึกษาใน วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
 2. สภาพการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียนนักศึกษา นำสู่การบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
 3. การสร้างบทเรียนโมดูล เรื่อง งานไฟฟ้ารถยนต์ วิชา 2101 - 1004 งานไฟฟ้ารถยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 4. สภาพการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียนนักศึกษา ในวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
ปี 2553 :
 1. สภาพการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ของนักเรียนนักศึกษา นำสู่การบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th