ค้นหา

 นักวิจัย : อดิศร ศักดิ์สูง
นักวิจัย : นายอดิศร ศักดิ์สูง
Mr. Adisorn Saksoong
รหัสนักวิจัย : 44100058
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 18
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. ผู้หญิงในสังคมชนบท : การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2504-2550
ปี 2544 :
 1. การมีส่วนร่วมของกลุ่มประชาคม ในการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของสงขลา
 2. การศึกษาแนวทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนครสงขลา
ปี 2546 :
 1. การประเมินมูลค่าแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลา : กรณีศึกษาหาดสมิหลา
 2. การมีส่วนร่วมของกลุ่มประชาคม ในการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นของสงขลา
 3. การศึกษาแนวทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนครสงขลา
ปี 2547 :
 1. การศึกษาองค์ความรู้งานวิจัยประวัติศาสตร์ภาคใต้ในรอบทศวรรษ พ.ศ. 2537-2547
 2. พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง พ.ศ.2434-2547 : การสำรวจเบื้องต้น
 3. วิถีและพลังของชุมชนในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง : การศึกษาเบื้องต้น
 4. การประเมินมูลค่าแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลา : กรณีศึกษาหาดสมิหลา
ปี 2550 :
 1. ผู้หญิงในสังคมชนบท : การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์หมู่บ้านบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา พ.ศ. 2504-2550
 2. วิวัฒนาการของลิเกฮูลูในจังหวัดปัตตานีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 3. การศึกษาองค์ความรู้งานวิจัยประวัติศาสตร์ภาคใต้ในรอบทศวรรษ พ.ศ. 2537-2547
 4. พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง พ.ศ.2434-2547 : การสำรวจเบื้องต้น
 5. วิถีและพลังของชุมชนในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง : การศึกษาเบื้องต้น
ปี 2551 :
 1. การศึกษารูปแบบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ที่ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของผู้เรียนโดยใช้เทคนิคเดลฝาย
ปี 2553 :
 1. การศึกษาความพึงพอใจการใช้ท่าเรือสงขลาเพื่อพัฒนาไปสู่ระบบโลจิสติกส์ของภาคใต้
ปี 2554 :
 1. ผู้หญิงในสังคมชนบท : การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2504-2550สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th