ค้นหา

 นักวิจัย : สุชาดา นาคฤทธิ์
นักวิจัย : นางสาวสุชาดา นาคฤทธิ์
Miss Suchada Nakrit
รหัสนักวิจัย : 52090058
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : nakrit_suc@hotmail.com
จำนวนผลงานวิจัย : 10
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. แนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับปัญหาการติดเกมส์คอมพิวเตอร์ของเยาวชนไทย
ปี 2546 :
  1. การวิจัยและพัฒนาดอยวาวี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืน
ปี 2547 :
  1. พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
  2. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำปิงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พ.ศ.2547
ปี 2549 :
  1. ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเกษตรกร จังหวัดสมุทรสงคราม
  2. การวิจัยและพัฒนาดอยวาวี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืน
ปี 2550 :
  1. พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
  2. ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเกษตรกร จังหวัดสมุทรสงคราม
  3. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำปิงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พ.ศ.2547
ปี 2552 :
  1. แนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เกี่ยวกับปัญหาการติดเกมส์คอมพิวเตอร์ของเยาวชนไทยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th