ค้นหา

 นักวิจัย : ธเนศ ต่วนชะเอม
นักวิจัย : นายธเนศ ต่วนชะเอม
Mr. Dhanes Tuancha-em
รหัสนักวิจัย : 38080028
สังกัดหน่วยงาน : - สมาคมนักวิจัยในความอุปถัมภ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ
จำนวนผลงานวิจัย : 37
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ศึกษาเปรียบเทียบเขตเมืองกับชนบทจังหวัดขอนแก่นและเชียงใหม่
 2. ความร่วมมือในโครงการพัฒนาชนบทตามแนวอุดมการณ์ แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ของประชาชนในภาคเหนือและ ภาคใต้ พ.ศ. 2529
 3. กระบวนการและวิธีการพัฒนาจิตใจ เพื่อพัฒนาสังคมไทย
 4. การติดตามผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิจัยสังคม ศาสตร์ รุ่นที่ 1-35
ปี 2532 :
 1. ศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ที่มีสมาชิกไปและไม่ไปทำงานต่างประเทศ จังหวัดขอนแก่นและลำปาง
ปี 2533 :
 1. บทบาทของสื่อมวลชนกับการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีการรับรู้ของประชาชนในชนบทในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเรื่องอาหารที่เป็นพิษและยาที่เป็นอันตราย พ.ศ. 2528
ปี 2534 :
 1. ความร่วมมือในโครงการพัฒนาชนบทตามแนวอุดมการณ์ แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ของประชาชนในภาคเหนือและ ภาคใต้ พ.ศ. 2529
 2. กระบวนการและวิธีการพัฒนาจิตใจ เพื่อพัฒนาสังคมไทย
ปี 2535 :
 1. ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ศึกษาเปรียบเทียบเขตเมืองกับชนบทจังหวัดขอนแก่นและเชียงใหม่
 2. ศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ที่มีสมาชิกไปและไม่ไปทำงานต่างประเทศ จังหวัดขอนแก่นและลำปาง
ปี 2536 :
 1. การติดตามผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิจัยสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 1-35
ปี 2537 :
 1. บทบาทของครอบครัวในการป้องกันโรคเอดส์ ศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดเชียงราย
ปี 2539 :
 1. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี 2540 :
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมของเยาวชนไทย
 2. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเยาวชนไทย
 4. บทบาทของครอบครัวในการป้องกันโรคเอดส์ ศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดเชียงราย
ปี 2541 :
 1. การรับรู้ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจกับความเป็นอยู่ของข้าราชการ และลูกจ้างเอกชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ปี 2542 :
 1. การรับรู้ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจกับความเป็นอยู่ของข้าราชการ และลูกจ้างเอกชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ปี 2543 :
 1. การประเมินผลการจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2543
ปี 2544 :
 1. การประเมินผลการจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2543
ปี 2545 :
 1. การคุ้มครองแรงงานไทย ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
 2. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนบนพื้นที่สูงวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 3. การนวดไทยในแหล่งท่องเที่ยวชายหาด : กรณีชายหาดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ปี 2545
ปี 2546 :
 1. การวิจัยและพัฒนาดอยวาวี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืน
 2. การวิเคราะห์ผลงานการศึกษา วิจัย การแปรรูป ผลผลิตการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
 3. การคุ้มครองแรงงานไทย ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
 4. สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนบนพื้นที่สูงวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ปี 2547 :
 1. พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
 2. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำปิงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พ.ศ.2547
ปี 2548 :
 1. การวิเคราะห์ผลงานการศึกษา วิจัย การแปรรูป ผลผลิตการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย
ปี 2549 :
 1. สภาพวัฒนธรรมล้านนาบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
 2. การวิจัยและพัฒนาดอยวาวี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืน
ปี 2550 :
 1. พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
 2. สภาพวัฒนธรรมล้านนาบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
 3. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำปิงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พ.ศ.2547
ปี 2555 :
 1. การนวดไทยในแหล่งท่องเที่ยวชายหาด : กรณีชายหาดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ปี 2545สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th