ค้นหา

 นักวิจัย : อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม
นักวิจัย : นางสาวอุไรวรรณ คนึงสุขเกษม

รหัสนักวิจัย : 53100053
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 22
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. ความคิดเห็นของชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการเลือกผู้แทนราษฎรสตรี
 2. หนูผิดไหมที่ขายตัว บริบททางสังคมวัฒนธรรมของหญิงบริการทางเพศ
 3. Comparative Population and Health Statistics for Thailand : Regional and Provincial Levels.
ปี 2525 :
 1. การศึกษาอิทธิพลทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีต่อความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมของประชาชนที่มารับบริการทันตกรรมในกรุงเทพมหานคร
ปี 2526 :
 1. การศึกษาอิทธิพลทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีต่อความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมของประชาชนที่มารับบริการทันตกรรมในกรุงเทพมหานคร
ปี 2533 :
 1. Comparative Population and Health Statistics for Thailand : Regional and Provincial Levels.
ปี 2538 :
 1. แบบแผนการเลี้ยงดูลูกของพ่อที่เป็นคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานคร
ปี 2539 :
 1. หนูผิดไหมที่ขายตัว บริบททางสังคมวัฒนธรรมของหญิงบริการทางเพศ
ปี 2540 :
 1. ความคิดเห็นของชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรสตรี
 2. ความคิดเห็นของชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการเลือกผู้แทนราษฎรสตรี
ปี 2541 :
 1. สถานการณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย
 2. พฤติกรรมสุขภาพ : ปัญหา ตัวกำหนด และทิศทาง
 3. ประมวลสถานการณ์ทางด้านสุขภาพอนามัยของหญิงบริการทางเพศ
 4. แบบแผนการเลี้ยงดูลูกของพ่อที่เป็นคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานคร
ปี 2542 :
 1. สถานการณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย
ปี 2543 :
 1. พฤติกรรมสุขภาพ : ปัญหา ตัวกำหนด และทิศทาง
 2. ประมวลสถานการณ์ทางด้านสุขภาพอนามัยของหญิงบริการทางเพศ
ปี 2544 :
 1. เสียงและทางเลือกของผู้หญิงติดเชื้อ เอช ไอ วี ในประเทศไทย
ปี 2546 :
 1. ความคิดเห็นของชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรสตรี
ปี 2548 :
 1. รายงานการประเมินผลนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545-2549) และการประเมินผลการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545-2547
ปี 2550 :
 1. รายงานการประเมินผลนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545-2549) และการประเมินผลการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545-2547
 2. เสียงและทางเลือกของผู้หญิงติดเชื้อ เอช ไอ วี ในประเทศไทย



สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th