ค้นหา

 นักวิจัย : จิตตินันท์ เดชะคุปต์
นักวิจัย : นางสาวจิตตินันท์ เดชะคุปต์
Miss Chittinun Tejagupta
รหัสนักวิจัย : 38060138
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กระทรวงศึกษาธิการ
รางวัลที่ได้รับ : - Family Relations and Child Development Section Graduate...
จำนวนผลงานวิจัย : 16
 ผลงานวิจัย
ปี 2542 :
 1. ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดบริการสถาน รับเลี้ยงเด็กในเขตกรุงเทพมหานคร : ความต้องการรูปแบบและคุณภาพ
ปี 2544 :
 1. รูปแบบและระบบการจัดบริการสถานเลี้ยงดูเด็กที่มีคุณภาพในประเทศไทย : กรณีพินิจศึกษา
 2. ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดบริการสถาน รับเลี้ยงเด็กในเขตกรุงเทพมหานคร : ความต้องการรูปแบบและคุณภาพ
ปี 2545 :
 1. โครงการศึกษา เพื่อการพัฒนาตัวชี้วัด "ครอบครัวอยู่ดีมีสุข"
ปี 2546 :
 1. ครอบครัว : ปัจจัยปกป้องหรือผลักดันปัญหายาเสพติดในวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพฯ
 2. รูปแบบและระบบการจัดบริการสถานเลี้ยงดูเด็กที่มีคุณภาพในประเทศไทย : กรณีพินิจศึกษา
 3. โครงการศึกษา เพื่อการพัฒนาตัวชี้วัด "ครอบครัวอยู่ดีมีสุข"
ปี 2547 :
 1. การพัฒนาระบบจัดเก็บกลุ่มตัวชี้วัดครอบครัวอยู่ดีมีสุขสำหรับประเทศไทย
ปี 2549 :
 1. ครอบครัว : ปัจจัยปกป้องหรือผลักดันปัญหายาเสพติดในวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพฯ
ปี 2550 :
 1. การวิเคราะห์สถานการณ์และการศึกษานโยบายและมาตรการในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวลักษณะพิเศษ:ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่นและครอบครัวเร่ร่อน ระยะที่ 2
 2. ผบการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติเรื่องการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็กภายในประเทศไทยและข้ามชาติ พ.ศ.2546
 3. การวิเคราะห์สถานการณ์และการศึกษานโยบาย/มาตรการในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษ : ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น และครอบครัวเร่ร่อน ระยะที่ 1
 4. การวิจัยประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ เรื่องการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้าเด็กและหญิงภายในประเทศและข้ามชาติ พ.ศ. 2546
 5. การวิเคราะห์สถานการณ์และการศึกษานโยบาย/มาตรการในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษ: ครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียว ครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่น และครอบครัวเร่ร่อน ระยะที่ 2
ปี 2551 :
 1. การพัฒนาระบบจัดเก็บกลุ่มตัวชี้วัดครอบครัวอยู่ดีมีสุขสำหรับประเทศไทย
ปี 2558 :
 1. การเล่นของเด็กในครอบครัวไทย : ลักษณะและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการเด็กในช่วงปฐมวัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th