ค้นหา

 นักวิจัย : มานพ วิสุทธิแพทย์
นักวิจัย : นายมานพ วิสุทธิแพทย์
Mr. Manop Wisuttipat
รหัสนักวิจัย : 48060005
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ
Email Address : manopwis. a swu. ac. th
จำนวนผลงานวิจัย : 8
 ผลงานวิจัย
ปี 2543 :
  1. การสืบทอดเพลงไทยบ้านบางลำพู : วัฒนธรรมมุขปาฐะ
ปี 2544 :
  1. การศึกษาวิเคราะห์เพลงระบำบ้านนา ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก
ปี 2547 :
  1. การสืบทอดเพลงไทยบ้านบางลำพู : วัฒนธรรมมุขปาฐะ
  2. การศึกษาวิเคราะห์เพลงระบำบ้านนา ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก
ปี 2549 :
  1. การศึกษาเทคนิคการขับร้องเพลงไทย บทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี 2552 :
  1. "องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ : นายจิรัส อาจณรงค์"
ปี 2553 :
  1. การศึกษาเทคนิคการขับร้องเพลงไทย บทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ปี 2554 :
  1. "องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ : นายจิรัส อาจณรงค์"สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th