ค้นหา

 นักวิจัย : ผดุง อารยะวิญญู
นักวิจัย : นายผดุง อารยะวิญญู
Mr. Padoong Arrayavinyoo
รหัสนักวิจัย : 37060139
สังกัดหน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนผลงานวิจัย : 13
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. การสร้างเครื่องมือเพื่อคัดแยกเด็กที่มีปัญหาในการ เรียนรู้
 2. การสร้างแบบทดสอบเพื่อคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์/พฤติกรรม
ปี 2528 :
 1. ปัญหาในการบริการการพัฒนาชนบทของรัฐบาล
ปี 2530 :
 1. ผลกระทบของโครงการพัฒนาชนบทของรัฐบาล ที่มีต่อศักยภาพในการพัฒนาชนบทของประชาชน
ปี 2533 :
 1. การสร้างเครื่องมือเพื่อคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม
ปี 2534 :
 1. ปัญหาในการบริการการพัฒนาชนบทของรัฐบาล
 2. การสร้างเครื่องมือเพื่อคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม
ปี 2535 :
 1. การสร้างเครื่องมือเพื่อคัดแยกเด็กที่มีปัญหาในการ เรียนรู้
 2. ผลกระทบของโครงการพัฒนาชนบทของรัฐบาล ที่มีต่อศักยภาพในการพัฒนาชนบทของประชาชน
ปี 2537 :
 1. การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล เพื่อการศึกษาและสวัสดิการของเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย
ปี 2540 :
 1. การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลเพื่อการศึกษาและสวัสดิการของเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย
ปี 2550 :
 1. การสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
ปี 2553 :
 1. การวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบในโรงเรียนรวมระหว่างเด็กปรกติกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th