ค้นหา

 นักวิจัย : รัตนา ศิริพานิช
นักวิจัย : นางสาวรัตนา ศิริพานิช
Miss Ratana Siripanich
รหัสนักวิจัย : 38060095
สังกัดหน่วยงาน : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนผลงานวิจัย : 17
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการเลี้ยงดูและความพร้อม ทางการเรียน ของเด็กวัยแรกเข้าเรียนใน แหล่งเสื่อมโทรม
 2. การสร้างแบบทดสอบวัดความซึมเศร้าทางอารมณ์ของ เด็กไทย
 3. บทบาทของอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในด้านการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการเลี้ยงดูและความพร้อมทางการเรียนของเด็กวัยแรกเข้าเรียนในแหล่งเสื่อมโทรม
ปี 2530 :
 1. การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดเชิงวิชาการ เพื่อใช้ในโครงการรับนักศึกษาเรียนดีจากชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2530
ปี 2532 :
 1. การวิเคราะห์หลักสูตรจิตวิทยา : วิเคราะห์เชิงเอกสาร
ปี 2533 :
 1. ความเข้าใจวิถีชีวิตและแนวคิดของชาวญี่ปุ่น จากการเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยใน กรุงเทพมหานคร
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการเลี้ยงดูและความพร้อม ทางการเรียน ของเด็กวัยแรกเข้าเรียนใน แหล่งเสื่อมโทรม
ปี 2534 :
 1. การสร้างแบบทดสอบวัดความซึมเศร้าทางอารมณ์ของ เด็กไทย
 2. บทบาทของอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในด้านการวัดผล และประเมินผลการศึกษา
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการเลี้ยงดูและความพร้อมทางการเรียนของเด็กวัยแรกเข้าเรียนในแหล่งเสื่อมโทรม
ปี 2538 :
 1. การสร้างแบบสอบวัดความถนัดด้านการใช้เหตุผลเชิงช่าง
ปี 2541 :
 1. การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดเชิงวิชาการ เพื่อใช้ในโครงการรับนักศึกษาเรียนดีจากชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2530
ปี 2542 :
 1. ความเข้าใจวิถีชีวิตและแนวคิดของชาวญี่ปุ่น จากการเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยใน กรุงเทพมหานคร
 2. การวิเคราะห์หลักสูตรจิตวิทยา : วิเคราะห์เชิงเอกสาร
 3. การสร้างแบบสอบวัดความถนัดด้านการใช้เหตุผลเชิงช่าง
 4. ความเข้าใจวิถีชีวิตและแนวคิดของชาวญี่ปุ่น จากการเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ระดับปริญญาตรีใน มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th