ค้นหา

 นักวิจัย : ประสงค์ ก้านแก้ว
นักวิจัย : นายประสงค์ ก้านแก้ว
Mr. Prasong Kankaew
รหัสนักวิจัย : 00900676
สังกัดหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนผลงานวิจัย : 10
 ผลงานวิจัย
ไม่ระบุ :
  1. การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติกและการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
  2. การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสองแผ่น
ปี 2550 :
  1. การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสองแผ่น
ปี 2553 :
  1. เปรียบเทียบค่าการหดตัวของพลาสติก (Shrinkage) ที่กำหนดจากผู้ผลิตกับการฉีดชิ้นทดสอบมาตรฐาน ASTM D955 Standard Test Method
  2. เปรียบเทียบค่าการหดตัวของพลาสติก (Shrinkage) ที่กำหนดจากผู้ผลิตกับการฉีดชิ้นทดสอบมาตรฐาน ASTM D955 Standard Test Method
ปี 2554 :
  1. การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติกและการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
ปี 2555 :
  1. การทดสอบดัชนีการไหล Spiral Test ตามมาตรฐาน ASTM : D 3123-94
  2. การทดสอบหาดัชนีการไหล Spiral Test ตามมาตรฐาน ASTM:D 3123-94
ปี 2556 :
  1. การเปรียบเทียบวัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ์ฉีดที่ทำจากอลูมิเนียมเกรด A7075 กับเหล็กเกรด P20
ปี 2558 :
  1. การศึกษาและพัฒนากระถางพลาสติกสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th